មេរៀនថ្មីៗ / "ជួយចេញ(លុយ)អោយខ្ញុំសិនទៅ !" តើជាភាសាជប៉ុន គេនិយាយថាយ៉ាងដូចម្តេច?