ឧបករណ៍សំណង់ / " ដែកស្វាន"ជាភាសាជប៉ុនគេ និយាយថាយ៉ាងដូចម្តេច?

【言葉】  ハンマー


【ローマ字】 han ma-


【意味】ញញួរ


【言葉】木槌きづち


【ローマ字】ki tzu chi


【意味】ញញួរឈើ


【言葉】おの


【ローマ字】o no


【意味】ពូថៅ


【言葉】のこぎり


【ローマ字】no ko gi ri


【意味】រណា


【言葉】弓鋸ゆみのこ


【ローマ】yu mi no ko


【意味】រណាអារដែក


【言葉】 Cクランプ


【ローマ】C ku ran pu


【意味】ដែកក្រចាប់


【言葉】ペンチ


【ローマ】pen chi


【意味】ដង្កាប់


【言葉】 電気でんきドリル


【ローマ】den ki do ri ru


【意味】ប្រដាប់ចោះរន្ឋ/ ដែកស្វាន


【言葉】 丸鋸まるのこ


【ローマ】ma ru no ko


【意味】អាណាអេឡិចត្រូនិច


【言葉】 糸鋸いとのこ


【ローマ】i to no ko


【意味】 រណាឆ្មារម៉្យាង