ការណែនាំខ្លួន / តើប្រទេសរបស់អ្នកនៅឯណា?

お国はo kuni wa どちらですか?do chi ra de su ka

តើប្រទេសរបស់អ្នកនៅឯណា?

会話kai wa:សន្ទនា

 

田中ta na kaはじめましてha ji me ma shi te田中ですta na ka de su

ជំរាបសួរ ខ្ញុំបាទ Tanaka

ou: はじめましてha ji me ma shi te王ですou de su

ជំរាបសួរ ខ្ញុំបាទ Ou

田中ta na kaどうぞdou zo よろしくyo ro shi ku

រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នក សូមជួយណែនាំផង

ouよろしくyo ro shi ku おねがいしますo ne gai shi ma su

រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នក សូមជួយណែនាំផង

田中ta na ka王さんou sanお国はo ku ni wa どちらですdo chi ra de su

លោកou តើប្រទេសរបស់អ្នកនៅទីណាដែរ?

ou中国ですchuu go ku de su

គឺប្រទេសចិន

田中ta na ka中国のどちらですかchuu go ku no do chi ra

តំបន់ណានៃប្រទេសចិនដែរ?

ou大連ですdai ren de su

គឺនៅDai ren

田中ta na kaそうですかsou de su kaお住まいはo su maii wa

អញ្ជឹងទេឬ! ចុះទីលំនៅស្នាក់អាស្រ័យរបស់អ្នក?

ou市川ですi chi ka wa de su

នៅ i chi ka wa 

田中ta na kaああa a そうですかsou de su ka近いですねchi kai de su ne

អា៎ មែនឬ! នៅជិតនេះតើ

ouええe e先生はsen sei wa

បាទ លោកគ្រូវិញ?

田中ta na kaわたしはwa ta chi wa 船橋ですfuna bashi de su

ខ្ញុំនៅ Funa bashi

ouそうですかsou de su ka

មែនឬ!