ការណែនាំខ្លួន / តើគ្រួសាររបស់អ្នកមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់?

ご家族はgo ka zoku wa何人ですかnan nin de su ka

តើគ្រួសាររបស់អ្នកមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់?

 会話kai wa

 

パタマpa ta ma王さんou sanご家族は何人ですかgo ka zoku wa nan nin de su ka

លោកអូ តើគ្រួសាររបស់អ្នកមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់?

ou3人ですsan nin de su父と母と私ですchichi to haha to watashi de su

3នាក់ គឺប៉ា ម៉ាក់ និងខ្ញុំ

パタマpa ta maそうですかsou de su ka

អញ្ជឹងទេឬ?

ouパタマさんのpa ta ma san no ご家族は何人ですかgo ka zoku wa nan nin de su ka

ចុះគ្រួសារលោក Patama មានប៉ុន្មាននាក់ដែរ?

パタマpa ta ma7人ですnana nin de su

7នាក់

ou大家族ですねdai ka zoku de su ne

គ្រូសារធំណាស់ន៎

パタマpa ta maええe e

បាទ

………………

パタマpa ta maこれko reわたしのかぞくですwa ta shi no ka zo ku de su

នេះជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ

ouああa aそうですかsou de su kaこれはko re wa だれですかda re de su ka

អា៎!មែនឬ? តើនេះជាអ្នកណា?

パタマpa ta ma母ですhaha de su

ម្តាយរបស់ខ្ញុំ

ouそうですかso u de su kaきれいですねki re i de su ne

មែនឬ? គាត់ស្អាត់ណាស់ន៎

パタマpa ta maそうですかso u de su kaありがとうございますa ri ga to u go za i ma su

មែនឬ អរគុណច្រើន