ប្រទេសរបស់ខ្ញុំ និងជប៉ុន / តើផ្ទះរបស់អ្នកពីសាលាមក ជិតដែលឬទេ?

うちはu chi wa学校gak kouからka ra近いですかchukai de su ka

តើផ្ទះរបស់អ្នកពីសាលាមក ជិតដែលឬទេ?

会話kai wa: 

 

i陳さんのchhin san no うちはu chi wa市川ですよねshi kawa de su yo ne

ផ្ទះរបស់លោកChhin គឺនៅ Ichi kawa មែនទេ

chhinええee学校の寮ですgak kou no ryou de su

បាទ កន្លែងស្នាក់នៅរបស់សាលា

i学校からgak kou ka ra近いですかchikai de su ka

តើពីសាលាមក ជិតដែរឬទេ?

chhinええee歩いて5分ぐらいですarui  te go hun gu rai de su

បាទ បើដើរប្រហែលជា 5នាទី

iaそれは便利ですねso re wa ben ri de su ne部屋は広いですかhe ye wa hi roi de su ka

អា៎ បើអញ្ជឹងពិតជា ងាយស្រួលណាស់ បន្ទប់ធំដែរឬទេ?

chhinええee広いですよhi roi de su yo

បាទ ពិតជាទូលាយណាស់

iああaaいいですねi i de su ne私のうちはwatashi no u chi wa狭いですよsemai de su yo。1Kですからde su ka ra

អា៎ ល្អមែនទែន ផ្ទះរបស់ខ្ញុំ ចង្អៀតណាស់ ដោយសារមានតែ 1K