ប្រទេសរបស់ខ្ញុំ និងជប៉ុន / តើជាកន្លែងបែបណា?

どんなところですかdon  na to ko ro de su ka

តើជាកន្លែងបែបណា?

会話kai wa

 

木村ki mura: パタマさんはpa ta ma san waタイのどちらですかtai   no do chi ra de su ka

លោកPatama តើនៅខាងណានៃប្រទេសថៃ​

パタマpa ta maチェンライですchien     rai    de su

បាន នៅឈៀងរ៉ៃ

木村ki muraチェンライchien rai

ឈៀង រ៉ៃ

パタマpa ta maタイの北のほうですtai   no kita no hou de su

នៅប៉ែកខាងជើង

木村ki muraそうですかsou  de su kaどんなところですかdon  na to ko ro de su ka

មែនឬ ? កន្លែងបែបណា?

 パタマpa ta maみどりが多くてmi do ri ga oo ku teきれいな町ですよki rei na machi de su yo

មានពណ៌បៃតងច្រើន ហើយជាទីក្រុងស្អាត

木村ki muraああaaいいですねii   de su ne

អា៎ ! ល្អ

パタマpa ta ma古いお寺がhu rui o tera gaたくさんありますよta ku san  a ri ma su yo

វត្តដែលអារាម មានច្រើន

木村ki muraそうですかsou  de su ka

មែនឬ ?