ប្រទេសរបស់ខ្ញុំ និងជប៉ុន / តើប្រទេសរបស់អ្នក ឥលូវ ក្តៅដែរទេ ?

お国はo kuni wa ima暑いa tsuiですかde su ka

តើប្រទេសរបស់អ្នក ឥលូវ ក្តៅដែរទេ ?

会話kai wa

 

山田yama da暑いa tsuiですねde su ne

ក្តៅតើ

マデma deそうですねsou  de su ne

មែនហើយ

山田yama daバリもba ri mo ima暑いa tsuiですかde su ka

នៅកោះបាលី ក៏ក្តៅដែលឥលូវ

マデma deええeeとてもto te mo暑いですa tsui de su

បាទ ក្តៅណាស់

山田yama da何度ぐらいですかnan do gu rai de su ka

ប្រហែលប៉ុន្មានឌឺក្រេ ?

マデma deそうですねsou de su ne。30度ぐらいですねdo gu rai de su ne

មែនហើយ ! ប្រហែលជា 30ដឺក្រេ

山田yama daそうですかsou  de su kaバリは四季がありますかba ri wa shi ki ga a ri ma su ka

មែនហើយ កោះបាលី មាន4រដូវ

マデma deいいえii e雨季と乾季だけですu  ki to kan ki da ke de su

ទេ រដូវវស្សាវ និង រដូវក្តៅ

山田yama daそうですかsou  de su ka

មែនដែរឬ  ?​

マデma de:12gatsuto1月はgatsu wa雨が多いですよame ga ooi de su yo

ខែ12 និងខែ 1 គឺ មានភ្លៀង ច្រើន