អនុស្សាវរីយ៍ / ឆ្នាំទៅ ខ្ញុំបានទៅ sei ko

去年kyo nen西湖へ行きましたsei ko e i ki ma shi ta

ឆ្នាំទៅ ខ្ញុំបានទៅ sei ko

 会話kai wa

 

パタマpa ta ma王さんou sabn国ではkuni de waどこかへdo ko ka e旅行にryo kou ni行きましたかi ki ma shi ta ka

លោក Ou អ្នកបានទៅដើរលេងទីណាខ្លះ នៅប្រទេស របស់អ្នក

ouええe e去年kyo nen友だちとtomo da chi to西湖へsei ko e行きましたi ki ma shi ta

បាទ ឆ្នាំទៅ ខ្ញុំបានទៅ sei ko ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ

パタマpa ta maそうですかsou  de su ka西湖でどんなsei ko de don na ことをしましたかko to wo shi ma shi ta ka

មែនឬ ?តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅ sei ko

ou遊覧船yuu ran senに乗りましたni no ri ma shi ta

ខ្ញុំបានជិះទូកដើរកំសាន្ត

パタマpa ta maそうですかsou  de su kaつりをしましたかtsu ri wo shi ma shi ta ka

មែនឬ ? តើអ្នកបានស្ទូចត្រីទេ ?

ouいいえi i eしませんでしたshi ma sen de shi ta

ទេ ខ្ញុំមិនបានធ្វើទេ