អនុស្សាវរីយ៍ / ខ្ញុំបានទៅ Ueno  នៅថ្ងៃអាទិត្យ

日曜日はnichi you bi wa上野ue noへ行きましたe i ki ma shi ta              

ខ្ញុំបានទៅ Ueno  នៅថ្ងៃអាទិត្យ

会話kai wa

 

山田yama da王さんou sanゴールデンウィークはgo ru den vi ku waどこかへ行きましたかdo ko ka e i ki ma shi ta ka

លោកOu  តើលោកបានទៅណាខ្លះ នៅបុណ្យGolden week

ouはいhai上野ue noへ行きましたe i ki ma shi ta

បាន ខ្ញុំបានទៅ Ueno

山田yama daそうですかsou  de su ka何をしましたかnani wo shi ma shi ta ka

មែនឬ ? តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះ

ou動物園dou butsu enへ行きましたe i ki ma shi taそれからso re ka ra 商店街でshou ten gai de買い物kai monoをしましたwo shi ma shi taとてもto te mo にぎやかでしたni gi ya ka de shi ta

ខ្ញុំបានទៅសួនសត្វ ហើយបន្ទាប់មក ខ្ញុំបានទៅទិញឥវ៉ាន់នៅផ្លូវលក់ឥវ៉ាន់ វាពិតជាអ៊ូអរណាស់

山田yama daそうですかsou de su ka何かnani ka 食べましたかte be ma shi ta ka

មែនឬ ? តើអ្នកបានញ៉ាំអ្វីអត់?

ouええeeおそばを食べましたo so ba wo ta be ma shi taとてもto te moおいしかったoi shi kat ta

បាទ ខ្ញុំបាទញ៉ាំមី សូបា ពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់