អនុស្សាវរីយ៍ / កាលនៅវិទ្យាល័យ តើអ្នកបានធ្វើរឿងបែបណាខ្លះ

高校時代kou kou ji daiはどんなことをしましたかwa don   na ko to wo shi ma shi ta ka

កាលនៅវិទ្យាល័យ តើអ្នកបានធ្វើរឿងបែបណាខ្លះ

会話kai wa: 

 

shuu陳さんchhin san高校時代kou kou ji daiはどんなことをしましたかwa dan na   ko ot wo shi ma shi ta ka

លោកchhin  កាលនៅវិទ្យាល័យ តើអ្នកបានធ្វើរឿងបែបណាខ្លះ

chhin毎日mai nichiサッカーsak kaをしました一日にichi nichi ni5時間も練習しましたgo ji kan mo ren shuu shi ma shi taとてもto te mo厳しかったkibi shi ka taですよde su yo

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំបានលេងកីឡាបាល់ទាត់ ហ្វឹកហាត់៥ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ វាពិតជាតឹងតែងណាស់

shuuそうですかsou  de su ka勉強ではben kyou de wa 何が一番好きでしたかnani ga ichi ban su ki de shi ta ka

មែនឬ ? ក្នុងការរៀន តើអ្នកចូលចិត្តអ្វីជាងគេ

chhinそうですねsou  de su ne数学が好きでしたねsuu gaku ga su ki de shi ta ne周さんはshuu san wa

មែនហើយ ខ្ញុំចូលចិត្តគណិតវិទ្យា ចុះលោក Shuu

shuu私は数学はあまり得意じゃありませんでしたwatashi wa suu gaku wa a ma ri toku i ja a ri ma sen de shi ta

ខ្ញុំមិនសូវពូកែគណិតវិទ្យាទេ