រូបរាងខាងក្រៅ / ការប្រកួត

競技きょうぎ

ការប្រកួត


滑降かっこう

ជិះស្គី


旗門きもん

ច្រកខ្សែផ្លូវ


回転かいてん

ការជិះស្គីតាមខ្សែផ្លូវ


ジャンプ

ជិះស្គីលោត


クロスカントリー

ជិះស្គីឆ្លងតំបន់


ウィンタースポーツ

កីឡារដូវរងារ


アイスクライミング

ការឡើងភ្នំទឹកកក


アイススケート

ជិះស្គីទឹកកក


ゴーグル

វ៉ែនតាសំរាប់ការពារភ្នែក


フィギュアスケート

ការជិះស្គីរាំ


スケートぐつ

ស្បែកជើងរអិល


スノーボード

ការជិះបន្ទះក្ដារស្គីពីលើទឹកកក


ボブスレー

គ្រឿងយន្តជិះស្គីទឹកកក


スノーモービル

ម៉ូតូជិះស្គីទឹកកក


リュージュ

ជិះស្គីទឹកកក


そりすべ

រុញរទេះលើទឹកកក


アルペンスキー

ការជិះស្គីលើភ្នំ


だい回転かいてん

ការជិះស្គីបត់តាមខ្សែផ្លូវ


ゲレンデがい

តំបន់ក្រៅទីលានជិះ


スピードスケート

ស្គីលឿន


バイアスロン

កីឡាបាញ់កាំភ្លើង


雪崩なだれ

ធ្លាក់ផ្ទាំងទឹកកក


カーリング

ចម្ងាយ