រូបរាងខាងក្រៅ / សំលៀកបំពាក់

ブレザー

អាវធំ


スポーツジャケット

អាវកីឡា


ベスト

អាវកាក់


Vネック

អាវកស្រួច


丸首まるくび

អាវកមូល


アノラック

អាវធំធ្វើពីស្បែក


トレーナー

អាវរងារ


ウインドブレーカー

អាវការពារញើស


スエットパンツ

ខោស្រូបញើស


セーター

អាវយឺត(សំរាប់ពាក់ពីក្រៅ)


パジャマ

ខោអាវស្លៀកដេក


肌着はだぎ

អាវវៀលក្លៀក


たんパン

ខោខ្លី


ブリーフ

លីអូ


ボクサーショーツ

ខោខ្លីអ្នកប្រដាល់


靴下くつした

ស្រោមជើង