ពាក្យទាក់ទងនឹងកីឡា / ប្រភេទនៃការស្ទូចត្រី

りの種類しゅるい

ប្រភេទនៃការស្ទូចត្រី


淡水たんすい

នេសាទត្រីទឹកសាប


フライフィッシング

នេសាទត្រីហោះ


スポーツフィッシング

ល្បែងស្ទូចត្រី


深海しんかい

ការនេសាទត្រីសមុទ្រ


磯釣いそづ

ការនេសាទត្រីនៅលើផ្ទាំងថ្ម


動作どうさ

សកម្មភាព


げる

បោះ


ចាប់


せる

ស្ទូច


はな

ដោះលែង


おびせる

នុយ


はりにかかる

ខាំ


タックル

ប្រដាប់ប្រដាល់ស្ទូចត្រី


雨具あまぐ

អាវភ្លៀង


竿さお

បង្គោល


許可きょかしょう

លិខិតអនុញ្ញាតិឱ្យស្ទូចត្រី


うみ

ស្ទូចត្រីនៅសមុទ្រ


魚籠びく

កញ្ជើដាក់ត្រី


ヤスりょう

លំពែងចាក់ត្រី