ពាក្យទាក់ទងនឹងកីឡា / កីឡាផ្សេងទៀត

ほかのスポーツ

កីឡាផ្សេងទៀត 


グライダー

យន្តហោះដែលគ្មានម៉ាស៊ីន 


ハンググライダー

ខ្លែងហោះដែលមានមនុស្សតោង


 パラシュート

ឆ័ត្រយោង


 ロープ

ខ្សែពួរ 


ハンググライディング

កីឡាខ្លែងមនុស្សតោង


 ロッククライミング

កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម


パラシュート降下こうか

លោតឆ័ត្រយោង 


パラグライディング

លោតជិះឆ័ត្រយោង 


スカイダイビング

កីឡាលោតពីលើអាកាស 


アブサイレン

កីឡាចុះតាមជំនោលភ្នំ 


バンジーじゃぷ

កីឡាលោតពីទីខ្ពស់ដោយចងជើងនិងខ្សែ