ពាក្យទាក់ទងនឹងកីឡា / ស្នៀតឫបច្ចេកទេស

袈裟けさかた

វាយដួល


បោះ


ធាក់


កណ្ដាប់ដៃ


លោត


ទប់ស្កាត់


手刀てがたな

ប្រើដៃវាយ(របៀបកាប់)


リング

ខ្សែវៀនប្រដាល់


グローブ

ស្រោមដៃប្រដាល់


マウスピース

ជ័រការពារធ្មេញ


ラウンド

ជុំ


試合しあい

ប្រកួត


練習れんしゅう試合じあい

ការប្រកួតហ្វឹកហាត់


けん

កណ្ដាប់ដៃ


ナックアウト

វាយដួល


パンチバッグ

បាវខ្សាច់


黒帯くろおび

ខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅ


護身ごしん

ការពារខ្លួន


武道ぶどう

ក្បាច់គុន


カポエイラ

ការសម្ដែងក្បាច់គុន


相撲すもう

កីឡាស៊ូម៉ូ


太極たいきょくけん

ក្បាច់គុនថៃជី