ស្ទូច


かえ

ចុងស្រួច


すい

វត្ថុចងឱ្យកាន់តែធ្ងន់


ばり

ទំពក់


えさ

នុយ


អណ្តែក


ルアー

ទាក់


フライ

ការហោះហើរ


もう

សំណាញ់មានដៃកាន់សំរាប់ចាប់ត្រី


タックルボックス

ប្រអប់ដាក់ឧបករណ៍ស្ទូចត្រី


いと

ខ្សែ


竿ざお

ដងសន្ទូច


フラシ

សំណាញ់ចាប់ត្រី


リール

ប្រដាប់បង្វិល


ウェーター

អ្នកដើរលុយឆ្លងទឹក


にん

អ្នកស្ទូចត្រី