ពាក្យទាក់ទងនឹងការកំសាន្ត / សកម្មភាពខាងក្រៅផ្ទះ


野外やがい活動かつどう

សកម្មភាពខាងក្រៅផ្ទះ


歩道ほどう

ផ្លូវដើរ


日時計ひどけい

នាឡិកាវាស់កម្ដៅ


カフェ

ហាងកាហ្វេ


公園こうえん

សួនច្បារ


芝生しばふ

ស្មៅ


ベンチ

កៅអី

110平面へいめん幾何きかがくしき庭園ていえん

គឺជាសួនដែលធ្វើតាមបច្ចេកទេសម្យ៉ាងរបស់ប៉ែកអឺរ៉ុប


ジェットコースター

រថភ្លើងជិះលើផ្លូវវែលលើអាកាស遊園ゆうえん

កន្លែងកម្សាន្ដ


テーマパーク

សួនកម្សាន្ដ


サファリバーク

ឧទ្យានsafari


動物どうぶつえん

សួនសត្វ