ពាក្យទាក់ទងនឹងបរិស្ថាន / រុក្ខជាតិមានផ្កា

顕花けんか植物しょくぶつ

រុក្ខជាតិមានផ្កា


はな

ផ្កា


雄蕊ゆうずい

លម្អងផ្កា


つぼみ

ក្រពុំ


 

花弁かべん

ត្របកផ្កា


分枝ぶんし

ទង


くき

មែក


雛菊ひなぎく

ដេហ្សី

 


​​​​​​​​薊あざみ

ផ្កាthistleមានបន្លា


蒲公英ほこうえい

ផ្កាគ្រីស្សង់តែម


ヒース

រុក្ខជាតិheather


芥子かいし

ដើមអាភៀន


きつね手袋てぶくろ

រុក្ខជាតិfoxglove


忍冬すいかずら

រុក្ខជាតិម្យ៉ាងផ្កាពណ៌លឿងក្រហម


向日葵ひまわり

ផ្កាឈូករ័ត្ន


クローバー

ដើមដួងចែម


釣鐘つりがね水仙すいせん

រុក្ខជាតិbluebells


桜草さくらそう

រុក្ខជាតិព្រៃផ្កាពណ៌លឿង


ルーピン

ផ្កាlupins


刺草いらくさ

ដើមខ្ញែរ