ពាក្យទាក់ទងនឹងបរិស្ថាន / សត្វឥតឆ្អឹងខ្នង

あり

ស្រមោច


白蟻しろあり

សត្វកណ្ដៀរ


蜜蜂みつばち

ឃ្មុំ


はち
ឱម៉ាល់


ゴキブリ

កន្លាត


ខ្មូត


ちょう

មេអំបៅ


まゆ

សំបុកដង្កូវនាង


芋虫いもむし

ដង្កូវមេអំបៅ


蟋蟀いとど

ចង្រិត


いなご

កណ្ដូប


蟷螂かまきり

កណ្ដូបសេះ


さそり

ខ្យាដំរី


ひゃくそく

ក្អែម


蜻蛉とんぼ 

កន្ទុំរុយ


はえ

រុយ


មូស


天道虫てんとうむし

អណ្ដើកមាស


蜘蛛くも

ពីងពាង


蛞蝓なめくじ

ខ្យងអត់សំបក


蝸牛かぎゅう

ខ្យង


蚯蚓みみず

ជន្លេន


海星ひとで

ផ្កាយសមុទ្រ


ゆかり貽貝いがい

គ្រំចំពុះទា


かに 

ក្ដាម


ロブスター

បង្កងយក្ស

 


たこ

មឹកធំ


烏賊いか

មឹក


水母くらげ

ខ្ញែរសមុទ្រ


脊椎せきつい動物どうぶつ

សត្វឥតឆ្អឹងកង