ពាក្យទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម / សេវាកម្មបន្ទាន់

緊急きんきゅうサービス

សេវាកម្មបន្ទាន់


救急きゅうきゅうしゃ

ឡានពេទ្យ

  


救急きゅうきゅう医療いりょう隊員たいいん

គ្រូពេទ្យសង្គ្រោះ


担架たんか

គ្រែសែងអ្នកជំងឺ


警察けいさつ

ប៉ូលីស


バッジ

ផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់


制服せいふく

ឯកសណ្ឋាន


サイレン

ស៊ីរ៉ែន


けいびかりとう

ភ្លើងសារ៉ែន


警棒けいぼう

ដំបង ឬ ព្រនង់


パトカー

ឡានប៉ូលីស


警察けいさつしょ

ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស


拳銃けんじゅう

កាំភ្លើងខ្លី


手錠てじょう

ខ្នោះដៃ


警部けいぶ

អធិការប៉ូលីស


犯罪はんざい

ឧក្រិដ្ខកម្ម


刑事けいじ

ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ


容疑者ようぎしゃ

ជនសង្ស័យ


暴行ぼうこう

អំពើហឹង្សា


指紋しもん

ស្នាមម្រាមដៃ


もう

ការចោទប្រកាន់


調査ちょうさ

ស្រាវជ្រាវ


強盗ごうとう

ការលួច ឬ ប្លន់ 


逮捕たいほ

ការចាប់ខ្លួន


留置りゅうちじょう

កន្លែងឃុំខ្លួន


告訴こくそ

ពាក្យបណ្ដឹង


警官けいかん

មន្ត្រីប៉ូលីស