ពាក្យទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម / ការទាក់ទងគ្នា

コミュニケーション

ការទាក់ទងគ្នា


郵便ゆうびん局員きょくいん

បុគ្គលិកប្រៃសណីយ៍


窓口まどぐち

បញ្ជរ


はかり

ជញ្ជីង


カウンター

តុគិតលុយ


消印けしいん

ត្រាវាយលើសំបុត្រ


郵便ゆうびんきょく

ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍


住所じゅうしょ

អាស័យដ្ឋាន


切手きって

តែម


封筒ふうとう

ស្រោមសំបុត្រ郵便ゆうびん番号ばんごう

លេខកូដតំបន់郵便ゆうびん配達はいたつにん

អ្នករត់សំបុត្រ


手紙てがみ

សំបុត្រ


航空こうくう便びん

ប្រៃសណីយ៍អាកាសយាន


書留かきとめ郵便ゆうびん

នៅបុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឥវ៉ាន់


差出さしだしにん住所じゅうしょ

អាស័យដ្ឋានផ្ញើរត្រលប់


署名しょめい

ហត្ថលេខា


集荷しゅうか

យក


配達はいたつ

ចែកចាយ


郵便ゆうびん為替がわせ

ការប្ដូរប្រាក់បុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍


郵送ゆうそうりょう

ថ្លៃតែម


こわもの

របស់ងាយបាក់បែក


郵便ゆうびんぶくろ

កាតាបដាក់សំបុត្រ


電報でんぽう

តេឡេក្រាម


おりきょく厳禁げんきん

កុំអោយកោង


ファクス

ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍