ពាក្យទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម / វិជ្ជាជីវះហិរញ្ញវត្ថុ

硬貨こうか

កាក់


金銭きんせん

ប្រាក់


紙幣しへい

ក្រដាសប្រាក់


画面がめん

អេក្រង់


キーパッド

បន្ទះ


カード挿入そうにゅうぐち

រន្ធដាក់បន្ទះកាត


外貨がいか

ទំនិញបរទេស


旅行りょこう小切手こぎって

មូលប្បទានប័ត្រទេសចរណ៍


両替りょうがえしょ

ការិយាល័យប្ដូរប្រាក់


換算かんさんりつ

អត្រាប្ដូរប្រាក់


金融きんゆう

វិជ្ជាជីវៈហិរញ្ញវត្ថុ


株価かぶか

តំលៃហ៊ុន


ブローカー

ឈ្មួញភាគហ៊ុន


金融きんゆうアドバイザー

អ្នកប្រឹក្សាខាងហិរញ្ញវត្ថុ


証券しょうけん取引とりひきしょ

កន្លែងទិញលក់ភាគហ៊ុន


換金かんきんする

បើកប្រាក់


かぶ

ហ៊ុន


額面がくめん金額きんがく

ការកំណត់សាច់ប្រាក់


手数てすうりょう

ថ្លៃសេវាកម្ម


投資とうし

ការវិនិយោគ


株式かぶしき

ភាគហ៊ុន


配当はいとう

ប្រាក់ចំណេញ


会計かいけい

គណនេយ្យករ


ポートフォリオ

សំពៀតឥណទាន


エクイティ

សមភាព


これを両替できますか。

តើខ្ញុំអាចប្ដូរលុយនេះបានទេ?


今日の換算率は何ですか。

តើអត្រាប្ដូរប្រាក់នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្មានដែរ?