ប្រទេសរបស់ខ្ញុំ និងជប៉ុន / តើជីវភាពនៅជប៉ុនយ៉ាងម៉េចដែរ?

日本のni hon no生活はsei katsu waどうですかdou  de su ka

តើជីវភាពនៅជប៉ុនយ៉ាងម៉េចដែរ?

会話kai wa: 

 

山田yama da陳さんchhin san 日本の生活はni hon no sei katsu wa どうですかdou  de su ka

លោកChhin  តើជីវភាពនៅជប៉ុនយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

chhin物価がbuk ka ga高いですねtakai de su ne

តម្លៃទំនិញ ថ្លៃណាស់

山田yama daそうですねsou  de su ne

មែនហើយ

chhinでもde mo毎日mai nichi楽しいですよtano shii de su yo学校やgak kou yaアルバイトa ru bai toがおもしろいですからga o mo shi roi de su ka ra

ប៉ុន្តែ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ ដោយសារតែ ទាំងនៅសាលា ទាំងការងារក្រៅម៉ោង សុទ្ឋតែគួរអោយចាប់អារម្មណ៍

山田yama daそうですかsou de su ka

មែនឬ ?