អនុស្សាវរីយ៍ / តើអ្នកស៊ាំជាមួយនឹងជីវភាពជប៉ុនហើយឬនូវ?

もうmou 日本のni hon no生活sei katsuになれましたかni na re ma shi ta ka

តើអ្នកស៊ាំជាមួយនឹងជីវភាពជប៉ុនហើយឬនូវ?

会話kai wa

 

山田yama da陳さんはchhin san wa いつi tsu 日本ni honへ来ましたかe ki ma shi ta ka

លោកchhin  អ្នកបានមកជប៉ុនតាំងពីពេលណា ?

chhin4月shi gatsu 1日tsui tachiですde su

ខែមេសា ថ្ងៃទី ១

山田yama daそうですかsou  de su kaもうmou日本のni honn no生活sei katsuに慣れましたかni na re ma shi ta ka

មែនឬ ? តើអ្នកបានស៊ាំនឹងជីវភាព ប្រទេសជប៉ុនដែរឬទេ ?

chhinええeeもうだいじょうぶmou dai jou bu慣れましたna re ma shi ta一人でhitoir de秋葉原aki ha baへも行きましたe mo i ki ma shi taアルバイトa ru bai to始めましたhaji me ma shi ta

បាទ ខ្ញុំបានស៊ាំគ្រាន់បើហើយ ខ្ញុំបាទទៅ Akihaba ដោយម្នាក់ឯង ហើយចាប់ផ្តើមការងារក្រៅម៉ោង

山田yama daそうですかsou  de su kaそれはso re waよかったyo kat taですねde su ne

មែនឬ? ពិតជា ល្អណាស់