JLPT-N1-文法 / 〔JLPT-N1〕~たがさいご/~たらさいご【~たが最後/~たら最後】

បើអោយតែ..... គឺ.../បើម្តងហើយ... គឺ.../តែហ៊ាន...គឺ...(លទ្ឋផលគឺមិនល្អ ឬមិនអាចស្រោចស្រង់វិញបាន ឬ មិនប្រែប្រួល)

① この文法ぶんぽうは「いち〜したら〜のようなわる結果けっかになって、/いち〜したら〜もともどることができない、/〜しはじめたら、なにがあってもわらない。」といたいとき使つかわれます。
→វេយ្យាករណ៍នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងចង់និយាយថា "ប្រសិនបើ...បាន1ដងហើយ គឺលទ្ឋផលមិនល្អ ឬ ប្រសិនបើ...បាន1ដងហើយ គឺមិនអាចវិលត្រលប់មកសភាពដើមវិញទេ ឬ ប្រសិនចាប់ផ្តើមធ្វើអ្វីមួយ ទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏មិនប្រែប្រួល"។
 
② こうこうかならわるいことで、悲劇ひげきてき絶望ぜつぼうてきなことがべられます。
→ប្រយោគក្រោយ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រៀបរាប់ពីរឿងបែបអស់សង្ឃឹម ឬ រឿងអាណោចអាធម ឬរឿងដែលអាក្រក់ជាដើម។
 
③ 「最後さいごだ。」などでぶんわる場合ばあいがある。
→មានករណីខ្លះ គឺបញ្ចប់ប្រយោគដោយត្រឹមតែ 「最後さいごだ。」។
 
④ はな言葉ことばでは「たら最後さいご」というほうがよく使つかわれます。
→ប្រសិនជាភាសានិយាយ ភាគច្រើនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជារូបរាង 「たら最後さいご」។

Vたけい+が最後さいご
Vたけい+ら最後さいご

1、
信用しんようというものは、いったんうしなった最後さいごもどすのはむずかしい。
→ភាពជឿជាក់គ្នា បើតែបានបាត់បង់ហើយ គឺវាពិបាកនឹងយកត្រលប់មកវិញណាស់។
 
2、
かれにマイクをたせたら最後さいご終了しゅうりょう時間じかんになるまでうたつづけるよ。
ហ៊ានតែអោយមេក្រូទៅគាត់ គឺគាត់បន្តច្រៀងរហូតដល់ម៉ោងចប់។
 
3、
浮気うわき不倫ふりんもバレたら最後さいごだ。
បើហា៊នតែបែកការណ៍នូវរឿងលួចមានប្រុស ឬលួចមានស្រីក្រៅនឹង ដឹងតែចប់តែម្តង
 
4、
あにはゲームをしたら最後さいご、ごはんべずによるおそくまで部屋へやにこもりっきりだ。
→បងប្រុងខ្ញុំ អោយតែហ៊ានដកហ្គេមចេញមកហើយ គឺដឹងតែឃុំខ្លួនក្នុងបន្ទប់រហូតដល់យប៉ជ្រៅ ហើយបាយក៏មិនញ៉ាំដែរ។
 
5、
かれ一度いちどさけだら最後さいごたおれるまでつづける。
→គាត់ឱ្យតែបានស្រាចូលខ្លួនមួយដងហើយ ដឹងតែផឹកបន្តរហូតដល់ដេកដួលតែម្តង។
 
6、
部長ぶちょう一度いちどたら最後さいご、みんなが賛成さんせいするまであきらめない。
→លោកប្រធានក្រុមអោយតែបាននិយាយចេញពីមាត់មួយដងហើយ គឺមិនលះបង់ទេ (និយាយ)រហូតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ស្រប។
 
7、
一人ひとりでも感染かんせんしゃたが最後さいご、そのまち感染かんせんしゃ一気いっきえるだろう。
អោយតែបានលេចចេញអ្នកឆ្លងតែមួយនាក់ហើយនោះ គឺ អ្នកឆ្លងក្នុងទីប្រជុំជននេះ ប្រហែលជានឹងកើនឡើងមួយភ្លេតព្រមគ្នាតែម្តង។
 
8、
薬物やくぶつ使つかったら最後さいごめられなくなってしまう。
ហ៊ានតែបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហើយ គឺនឹងមិនងាយអាចនឹងឈប់បាននោះទេ។
 
9、
このもりはいたら最後さいご無事ぶじられるひとはいません。
→ព្រៃមួយនេះ អោយតែចូលទៅហើយ គឺគ្មានអ្នកដែលអាចចេញមកវិញដោយសុវត្ថិភាពនោះទេ។
 
10、
このアニメはたら最後さいごわりまでないとまなくなる。
→រឿងតុក្កតានេះ ហា៊នតែបានចូលមើលហើយ គឺបើមិនមើលដល់ចប់គឺនៅមិនសុខខ្លួននោះទេ។
 
11、
このくにではおかねたら最後さいご基本きほんてきにはかえってきません。
→នៅប្រទេសនេះ ហ៊ានតែអោយគេខ្ចីលុយ គឺជាទូទៅដឹងតែមិនត្រលប់មកវិញទេ ។
 
12、
その試験しけんでカンニングがバレたら最後さいご、もう二度にど受験じゅけんすることはできません。
→នៅការប្រលងមួយនោះ ហា៊នតែបែកការណ៍នូវការលួចមើល គឺដឹងតែមិនអាចប្រលងជាលើកទី2នោះទេ។
 
13、
契約けいやくしょにサインしたら最後さいご、2ねんはやめることはできない。
អោយតែហ៊ានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានេះហើយ គឺមិនអាចឈប់បានទេក្នុងរយៈ2ឆ្នាំ។
 
14、
それはたが最後さいご全身ぜんしんはげしいいたみがおそってくるほど危険きけん植物しょくぶつだ。
→នោះគឺជារុក្ខជាតិគ្រោះថ្នាក់ម្យ៉ាង ដែលហា៊នតែបានប៉ះ គឺអាចនឹងស្ទើរតែឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងពេញខ្លួន។
 
15、
むすめ頑固がんこでいったんたら最後さいごだれうことにもみみかたむけない。
→កូនស្រីខ្ញុំ គឺក្បាលរឹងណាស់ អោយតែបានចេញពីមាត់ម្តងហើយ គឺមិនខ្ចីយកត្រចៀកស្តាប់អ្នកណាទៀតទេ។